Home

Insight Social Studies

ลบภาพความทรงจำเกี่ยวกับสังคมศึกษาแบบเดิมๆ ที่มุ่งเน้นแต่ความจำ แล้วมาเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ เพื่อเข้าถึง เข้าใจ รู้จริง ถึงแก่นแท้ของวิชาแบบ Insight กับครูแป๊ปกันเถอะ

Social Studies; What and Why?

สังคมศึกษา เป็นวิชาที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ถึง 7 เนื้อหา คือ ศาสนา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมิติของสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ เป็นวิชาที่ช่วยให้เราเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมานี้สู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ตนเองอยู่ได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้วิชานี้นับจากอดีตถึงปัจจุบัน กลับนำพาไปถึงจุดหมายได้น้อยมาก เพราะเนื้อหาที่อัดมากจนเกินควร การสอนที่เน้นแต่ท่องจำ ขาดการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง นำไปใช้ ครูแปีปจึงอยากชวนทุกคนเปลี่ยนวิธีและมุมมองในการเรียนรู้สังคมในแบบ Get Insight กัน 

How to Get Insight

สังคมศึกษา เป็นวิชาในกลุ่มประยุกต์ ด้วยเหตุนี้การเรียนวิชานี้อย่างถูกต้อง คือ การเรียนที่นำเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่อยู่รอบๆ ตัวเราเพื่อจะก่อเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและนำไปใช้ได้จริง

ใน Page insightsocialstudies.com นี้ ครูแป๊ปจะแบ่งการ Get Insight ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ผ่านบทความใน blog ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาจากข้อสอบ และผ่านการท่องเที่ยว พร้อมจะ Insight Social Studies กันแล้วหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย! 

Are there anything in Insightsocialstudies.com?

My Blog

เพื่อให้เราเข้าถึงสังคมศึกษาซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ครูแป๊ปจึงอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้สังคมศึกษาในมิติต่างๆ ที่วนเวียนอยู่รอบตัวเรา และมักเป็นคำถามกับพวกเรามาโดยตลอด ผ่าน blog ที่ครูแป๊ปเขียนขึ้นจากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา

Download

ส่วนนี้ครูแป๊ปรวบรวมมาให้นักเรียนชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย โดยเฉพาะ โดยครูแป๊ปจะมีไฟล์ข้อสอบและเฉลยวิชาสังคม-สามัญ ไว้ให้ โดยเบื้องต้นจะมี 3 ปี ที่เป็นเฉลยละเอียด และอีก 1 ปี ที่เป็นเฉลยเฉพาะตัวเลือก แต่ในอนาคตอาจมีการอัพโหลดเพิ่มเติมให้อีก

Learn from Quiz

ในส่วนนี้ครูแป๊ปจะชวนทุกคนมาเรียนรู้เพื่อเข้าถึงสังคมศึกษาผ่านการทำข้อสอบ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ 5 บท ได้แก่ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ แน่นอนว่าต้องมีเฉลยแบบ Insight ตามสไตล์ครูแป๊ปอยู่ด้วย

Travel Content

เพราะสังคมศึกษาอยู่รอบตัวเรา ดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อมมันผ่านทุกการท่องเที่ยวได้เช่นกัน ส่วนนี้ครูแป๊ปจึงชวนทุกคนนำความรู้จากวิชาสังคมศึกษาไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวแนวชุมชนและศิลปวัฒนธรรม