หมวดสังคมวิทยา

ในหมวดนี้ครูแป๊ปจะรวบรวม Blog ที่ครูแป๊ปเขียนในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับเรื่องสังคมวิทยาไว้ด้วยกันนะครับ โดยบางบทเนื้อหาอาจไปสอดรับกับศาสตร์ความรู้อื่นๆ ด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ แต่หากพิจารณาตาม topic ของเรื่อง ครูแป๊ปคิดว่าแกนหลักยังอยู่ในเรื่องสังคมวิทยา มากกว่า

ในศาสตร์ความรู้ที่ได้ชื่อว่า สังคมวิทยา นี้ ครูแป๊ปจะมุ่งเน้นการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม สภาพรวมถึงปัญหา แนวทางแก้ไขต่างๆ และมองในมิติทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ รักษาในแบบที่ถูกต้อง

หากชอบหรือถูกใจ ฝากกด share รวมถึงส่งข้อความให้กำลังใจ แสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะเกี่ยวกับบทความ ผ่าน comment ได้เลยนะครับ

วัฒนธรรมกับอารยธรรม มันเหมือนหรือต่างกันยังไงหนอ?

If you like, please share this!