About Me

เพจ Insightsocialstudies สร้างสรรค์และออกแบบโดยครูแป๊ป ประมาณ โฆษิตตาพานิช ครูและมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านสังคมศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบันทำงานเป็นติวเตอร์และมัคคุเทศก์อิสระ

หนังสือชุด Insight Social Studies ฉบับเจาะลึกโจทย์ข้อสอบ
หนังสือ Insight Social Studies ฉบับเน้นเนื้อหา
ประสบการณ์ในสมัยที่สอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา
ประสบการณ์การเป็น Guide ในเส้นทางชุมชนกุฎีจีน
ส่วนหนึ่งของคำขอบคุณจากใน FB Fanpage

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในวิชาชีพ

 • ครูพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (พ.ศ. 2546-2547)
 • ครูวิชามานุษและสังคมศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา (พ.ศ. 2551-2552)
 • ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (พ.ศ. 2552-2554)
 • Tutor อิสระ วิชาสังคมศึกษา (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
 • มัคคุเทศก์อิสระ-เน้นเชิงศิลปวัฒนธรรมและชุมชน (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

ผลงานที่ผ่านมา

 • หนังสือชุด Insight Social Studies ม.4-5-6 ฉบับเจาะลึกโจทย์ข้อสอบ (มี 2 เล่ม สำนักพิมพ์ Hi-Ed)
 • หนังสือ Insight Social Studies ม.4-5-6 สำนักพิมพ์ Hi-Ed
 • เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ-สังคมศึกษา ปี 2556 / 2557 /2558 (ไฟล์ PDF)
 • เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ-สังคมศึกษาปี 2560 (Clip VDO ใน Youtube)
 • ผู้สร้าง Channel InsightsocialstudiesbyKrupap ใน Youtube
 • มัคคุเทศก์อิสระท่องเที่ยวในเส้นทางชุมชนกุฎีจีน-วัดอรุณ ผ่าน Platform ชื่อ Takemetour

ปณิธาน

ปณิธานหลักของครูแป๊ปในการสร้างเพจ Insightsocialstudies เพื่อเป็นการสร้างและแชร์ Content ดีๆ ของวิชาสังคมศึกษา โดยนอกจากมี content เกี่ยวกับข้อสอบและการเฉลยข้อสอบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในระดับ ม.6 ที่ต้องใช้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ครูแป๊ปยังเพิ่มบทความที่ครูแป๊ปเขียนเองผ่าน menu my blog ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้อันหลากหลายเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาให้กับผู้เข้าชมเพจ โดยในส่วน blog นี้ผู้สนใจอ่านยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง medium.com ในชื่อ user totoropap ได้อีกทางหนึ่งนะครับ

และจากการที่ครูแป๊ปมีอีกหน้างานหนึ่ง คือ การเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งแนวที่ครูแป๊ปถนัด คือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชน ครูแป๊ปจึงอยากแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ผ่าน topic ชื่อ travel content โดยจะทำออกมาเป็นแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในอีกทางหนึ่ง

If you like, please share this!