Answer Key-G

ส่วนนี้จะเป็นส่วนรวบรวมเฉลยของ Quiz หรือแบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ นะครับ โดยสามารถกดเลือกเฉลยตามชุดทดสอบได้เลย เกี่ยวกับการเฉลยนี้ ครูแป๊ปจะเฉลยในสไตล์ Insight แบบที่เคยทำมาก่อนนะครับ โดยจะแยกการเฉลยเป็นส่วนๆ ดังนี้

เนื้อหาที่โจทย์ใช้ถาม = ส่วนนี้ครูแป๊ปจะระบุเนื้อหาที่โจทย์ใช้เป็นคำถาม เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าทดสอบหรือนักเรียนในการกลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความยากของข้อสอบ = จะมี 3 ดาว หมายถึง ยากมาก ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ พื้นฐานความรู้ในการหาคำตอบค่อนข้างมาก 2 ดาว หมายถึง ระดับปานกลางถึงค่อนข้างยาก ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ พื้นฐานความรู้ในการหาคำตอบพอสมควร และ 1 ดาว ระดับทั่วไป เน้นจำ หากเป็นการคิดวิเคราะห์ก็สามารถเชื่อมโยงหาคำตอบได้ไม่ยาก

วิเคราะห์ข้อสอบ = อธิบายถึงภาพรวมของข้อสอบ และวิธีหรือหลักการหาคำตอบอย่างคร่าวๆ

เข้าถึงเนื้อหา (มีในบางข้อ) = อธิบายเนื้อหาที่นำไปสู่คำตอบของโจทย์นั้น

วิเคราะห์ตัวเลือก (มีในบางข้อ) = หักล้างตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ตัวเลือกที่เป็นคำตอบ

สรุปคำตอบ = ระบุตัวเลือกที่เป็นคำตอบ พร้อมเหตุผล

เฉลยแบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3

If you like, please share this!