Civics

Civics หรือในชื่อภาษาไทย หน้าที่พลเมือง เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ในชื่อสาระเต็มว่า สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 3 ศาสตร์การเรียนรู้หลัก คือ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเนื้อหาเรื่องพลเมืองดี ครูแป๊ปมองว่าสัมพันธ์กับเนื้อหาทางรัฐศาสตร์ ส่วนสิทธิมนุษยชน เชื่อมได้ทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

โดยปกติแล้วข้อสอบหลังๆ มานี้ โดยเฉพาะกับวิชาสามัญจะให้ความสำคัญกับ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่า สังคมวิทยา โดยจะเทไปทางฝั่งรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ในรอบปีนั้นเป็นปัจจัยกำหนดด้วย ในความคิดของครูแป๊ปมองว่า หากเป็นรัฐศาสตร์จะค่อนข้างง่ายกว่านิติศาสตร์ เนื่องจากนิติศาสตร์หลังๆ มานี้จะออกมาเป็นข้อกฎหมายเลย คือ พูดง่ายๆ ต้องทราบข้อบัญญัติในกฎหมายรวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ จึงจะทำได้

ทักษะสำคัญที่ควรมีเพื่อใช้พิชิตข้อสอบสาระหน้าที่พลเมือง คือ การเรียนรู้ concept พื้นฐานของแต่ละศาสตร์ความรู้ ศัพท์ทางศาสตร์ความรู้ต่างๆ ซึ่งควรเข้าใจก่อนเป็นเบื้องต้น เช่น การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม หลักนิติรัฐ อำนาจนิยม รัฎฐาธิปัตย์ จำนำจำนอง อะไรพวกนี้เป็นต้น อีกทักษะที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การติดตามข่าวสารที่เกิดในบ้านเมือง เพราะนี่คือหัวใจของการเรียนรู้ในสาระนี้ ไม่ใช่แค่ติดตามแต่ต้องสามารถหยิบมาเชื่่อมโยงกับพวก Concept ต่างๆ ที่เราเรียนรู้ไปในขั้นต้นด้วย เช่น ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเงื่อนไขมากน้อยแค่ไหน ทำไมต้องแก้ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมันสำคัญอย่างไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มเยาวชนไทยในปัจจุบัน

ใน Learn form Quiz ครูแป๊ปจะแยกข้อสอบของสาระหน้าที่พลเมืองออกมาเป็นเนื้อหาใหญ่ๆ ดังนี้

  • สังคมวิทยา
  • รัฐศาสตร์ (ครอบคลุมเรื่องพลเมืองดีและสิทธิมนุษยชน / รัฐธรรมนูญ)
  • นิติศาสตร์

If you like, please share this!