History

History หรือประวัติศาสตร์ ถือเป็นสาระหนึ่งในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อหา ที่มีมากที่สุดหากเทียบกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ของวิชานี้ หากจัดเวลาในการอ่านไม่ดี จะทำให้เราเสียเวลาในการอ่านไปมาก จึงมีเด็กหลายคนเลยทีเดียว ที่เทสาระนี้ทิ้งไปไม่อ่าน (กรณีเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ ถ้าข้อสอบไล่ปกติ ยังไงก็ต้องอ่าน…) แต่ครูแป๊ปจะบอกว่า คิดผิดถนัด นะ.. เพราะแม้สาระประวัติศาสตร์จะมีเนื้อหาเยอะ แต่เนื้อหาทุกอย่างของสาระนี้เชื่อมโยงไปที่สาระอื่นได้มากทีเดียว เช่น อยากเข้าใจว่ารัฐ กับชาติ ต่างกันอย่างไร แล้วคำว่ารัฐชาติมันคืออะไร ก็สามารถใช้เนื้อหาของประวัติศาสตร์สากลในช่วงยุค Renaissance มาประกอบความเข้าใจได้

เนื้อหาในสาระประวัติศาสตร์หลักๆ จะประกอบด้วยเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล ดูเหมือนน้อย คือ แค่ 3 บท แต่ที่อยู่ข้างในบทนี้ไม่น้อยนะครับ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สากลซึ่งยังต้องแบ่งเป็นตะวันตกและตะวันออก อีก อย่างไรก็ตามข้อสอบเข้าส่วนใหญ่ จะเน้นที่ประวัติศาสตร์ไทยกับสากลตะวันตก มากกว่าเนื้อหาอื่น ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราพอจะไปเตรียมตัวได้ว่าเราควรเน้นอ่านทบทวนในส่วนไหนก่อน

ทักษะสำคัญที่ควรมีเพื่อใช้พิชิตข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ คือ ทักษะการคิดเชื่อมโยง วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล จับลักษณะเด่นของยุคสมัย ลำดับเหตุการณ์ มองความสำคัญของเหตุการณ์ หาสาเหตุและผลจากเหตุการณ์สำคัญนั้นๆ คือ นักเรียนหลายคนอาจมองว่าสาระนี้เน้นท่องจำมากกว่า แต่ความจริง คือ ผิดนะครับ การเรียนสาระนี้ที่ถูกต้องไม่ใช่แค่จำ แต่จะต้องหยิบสิ่งที่จำนั้นมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์ให้เป็น ด้วย ดังนั้นเวลาที่ครูแป๊ปสอนจะเน้นนักเรียนที่เรียนกับครูแป๊ปเสมอว่า ให้เรียนเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เรียนแบบท่องจำ เพราะตราบใดที่เราเข้าใจเราก็จำมันได้ ใช้มันเป็น แต่ถ้านั่งท่องจำ ยังไงท้ายสุดก็ลืม…และใช้อะไรไม่ได้ซักอย่าง….

ความเข้าใจที่ว่านี้อย่างเช่น เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มองให้ออกว่าแต่ละยุคต่างกันในเชิงพัฒนาการอย่างไร รัตนโกสินทร์มี 3 ช่วง คือ ตอนต้น ยุคปรับปรุงประเทศ และยุคปัจจุบัน ทั้ง 3 ยุค มีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เมื่อเราเข้าใจภาพรวมในลักษณะเช่นนี้ มันก็จะทำให้เราดึงความเข้าใจนี้ไปสู่พัฒนาการย่อยๆ ในแต่ละช่วงได้ไม่ยาก

ใน Learn from Quiz ครูแป๊ปจะแยกข้อสอบของสาระประวัติศาสตร์ออกมาเป็นเนื้อหาใหญ่ๆ ดังนี้

  • ความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์สากล
    • พัฒนาการของชาติตะวันตก
    • พัฒนาการของชาติตะวันออก
  • ประวัติศาสตร์ไทย

If you like, please share this!