Quiz C-1

#1. หน้าที่ใดของสถาบันครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (ต.ค. 41) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 หน้าที่ในการผลิตเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากสมัยก่อนครอบครัวไทยจะมีการสอนอาชีพให้กับสมาชิก แต่ปัจจุบันหน้าที่ดังกล่าวพบเห็นได้ในชนบทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น การสอนอาชีพกลับไปเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา อีกประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิตเชิงเศรษฐกิจ คือ ไม่เฉพาะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่มีบทบาทในการผลิต ผู้หญิงก็มีบทบาทในการผลิต ผ่านการออกไปทำงานนอกบ้านเช่นกัน บางคนกลายเป็นผู้นำในการหาเงินให้กับครอบครัวก็มี กรณีของบุตร บางคนอาจได้เป็นดารานักแสดง หาเงินได้มากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำ ทั้งหมดนี้มีเหตุผลพื้นฐานมาจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ร่วมกับค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

#2. ข้อใดจัดกลุ่มสถานภาพทางสังคมของบุคคลไม่เข้าพวกกัน (สามัญ 62) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 4 บุคคลไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า บุคคลไร้สัญชาติ เป็นการจัดกลุ่มสถานภาพโดยพิจารณาจาก สถานภาพทางด้านเชื้อชาติ-สัญชาติ เป็นหลัก ในขณะที่คำว่า แรงงานข้ามชาติ สื่อถึงการจัดกลุ่มสถานภาพทางด้านอาชีพ

#3. วัฒนธรรมส่วนใดกำหนดและชี้นำพฤติกรรมของคนในสังคมโดยตรง (มี.ค. 45) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 ค่านิยม โดยค่านิยม คือ คุณค่าในเรื่องหรือสิ่งต่างๆ ที่สังคม มองว่าคือสิ่งที่ถูก ควรปฏิบัติ (หรือผิด ไม่ควรปฏิบัติ) เน้นที่การชี้นำหรือแนะต่อคนในสังคม ไม่ได้มีลักษณะบังคับ ทั้งนี้ค่านิยมจะมีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญต่อเรื่องหรือสิ่งนั้นๆ ของคนในสังคมเป็นหลัก

#4. "ประชากร" ของประเทศที่มีความเป็น "รัฐชาติ" จะต้องมีลักษณะอย่างไร (ต.ค. 44) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 4 มีเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และอยู่ในอาณาเขตเดียวกัน โดยรัฐชาติจะมีความหมายผสมระหว่างคำว่า รัฐ กับคำว่า ชาติ โดยจาก 5 ตัวเลือก มีเพียงตัวเลือกที่ 4 นี้เท่านั้น ที่มีความหมายของทั้งคำว่า รัฐ กับคำว่า ชาติ อยู่ร่วมกัน โดยข้อความที่ว่า มีเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เดียวกัน สื่อถึงคำว่าชาติ ส่วนข้อความที่ว่า อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน สื่อถึงคำว่า รัฐ

(หากยังไม่เข้าใจ อย่าลืมไปดูเฉลยละเอียดในหน้า Answer Key C-1 นะครับ)

#5. เหตุใดจึงมีการกล่าวว่า "ข้อเสียประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยคือการดำเนินการยาก" (A-Net 51) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 4 เพราะการจัดสรรผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนทุกคนย่อมทำไม่ได้ โดยเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์นี้ ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่บ่งชี้ว่า ทำไมประชาธิปไตย มันถึงดำเนินการยาก ด้วยความซับซ้อนของสังคม ความหลากหลายของปัญหาและประชากร จึงเป็นไปได้ยากมากที่รัฐซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะสามารถจัดสรรผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของประชากรได้ทุกกลุ่ม ส่วนใหญ่รัฐจะลำดับความช่วยเหลือ โดยมุ่งไปยังกลุ่มที่กำลังเสียผลประโยชน์หรือเดือดร้อนมากที่สุดก่อน ดังนั้นแม้ว่า เราจะบอกว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก แต่พอจะปฏิบัติจริง มันก็ไม่ได้ตอบสนองให้กับประชาชนทุกกลุ่มหรือทุกคนได้เสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละเหตุการณ์ด้วย

(ถ้ายังไม่เข้าใจ ลองไปอ่านเฉลยเพิ่มเติมได้ในหน้า Answer Key C-1 นะครับ)

#6. ข้อใดจับคู่องค์กรกับอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญได้ถูกต้อง (O-Net 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ – ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 มาตรา 234 ซึ่งระบุหน้าที่ของคณะกรรมการนี้ใน ข้อ 2 ที่ว่า ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ตำแหน่งราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สามารถดูเฉลยแบบละเอียด ซึ่งจะมีการหักล้างตัวเลือกที่ไม่ถูกให้ด้วย ในหน้า Answer Key C-1 นะครับ

#7. พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่น เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้อื่น ลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน

สามารถอ่านเฉลยฉบับละเอียดได้ในหน้า Answer Key C-1 นะครับ

#8. ข้อใดจัดอยู่ในประเภทกลุ่มกฎหมายมหาชน (ต.ค. 43) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย โดยกฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐหรือรัฐกับเอกชนโดยรัฐเป็นฝ่ายอยู่เหนือเอกชน ทั้ง 3 กฎหมายที่อยู่ในตัวเลือกที่ 4 ล้วนเป็นกฎหมายมหาชน โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายมหาชนอยู่แล้ว ส่วนกฎหมายล้มละลาย แม้จะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน แต่เนื่องจากการล้มละลายจะมีผลที่เศรษฐกิจโดยรวมด้วย หากกิจการที่ล้มนั้นเป็นกิจการสำคัญ มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจัดให้กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายมหาชน ในขณะที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถูกจัดเป็นกฎหมายมหาชน เนื่องจากจะมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพยานและอัตราค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้ล้วนแสดงความสัมพันธ์ของรัฐที่เหนือเอกชนตามหลักกฎหมายมหาชน

หากยังไม่เข้าใจ ไปอ่านเฉลยละเอียดต่อได้ในส่วน Answer Key C-1 นะครับ

#9. การหมั้นในข้อใดสมบูรณ์ตามกฎหมาย (O-Net 62) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 3 นายขาวบิดาของนายเขียวให้รถยนต์แก่นางสาวขำเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันว่านายเขียวและนางสาวขำจะสมรสกันในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 ที่ว่า การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น

#10. ข้อใดเป็นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา (สามัญ 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 นายดำยืมรถยนต์จากนายแดงต่อมานายดำนำรถยนต์นั้นไปขายให้นายขาว ทั้งนี้เป็นไปตามความหมายของคำว่า ยักยอก ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ที่ว่า ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก…..

Finish

Results

ยินดีกับผู้เข้าร่วมทดสอบด้วย คะแนนการทดสอบในสาระหน้าที่พลเมืองชุดนี้ผ่านเกณฑ์ 60% ละครับ หมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ และกลับมาร่วมทำแบบทดสอบกันอีกนะครับ

If you like, please share this!

ขอแสดงความเสียใจกับผู้เข้าร่วมทดสอบด้วย คะแนนการทดสอบในสาระหน้าที่พลเมืองชุดนี้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ แต่อย่าท้อไป หมั่นทบทวนเนื้อหาบ่อยๆ โดยเฉพาะจุดผิดพลาดของเราและกลับมาทำกันใหม่ รับรองผ่านแน่นอน

If you like, please share this!
If you like, please share this!