Quiz E-1

#1. การตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นแทนการไปเที่ยวถือเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเหตุใด (มี.ค. 44) *

คำตอบของโจทย์นี้ ตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด ทั้งนี้เพราะหัวใจหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรหรือวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากโจทย์นี้ ความจำกัดของทรัพยากร คือ เงิน จึงเลือกบริโภคได้เพียงทรัพยากรเดียว อีกสิ่งหนึ่งจะกลายเป็นค่าเสียโอกาสหรือ Opportunity Cost ไป (มูลค่าสูงสุดที่สูญเสียไปจากการเลือกใช้ทรัพยากร) (สามารถอ่านเฉลยละเอียด เพื่อดูเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลหักล้างตัวเลือกที่ไม่ได้ตอบได้ในหน้า Answer Key E-1 นะครับ)

#2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 5 ทุกระบบเศรษฐกิจประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกัน โดยเป็นความจริงที่ว่าทุกระบบจะต้องประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความจำกัดของทรัพยากร และการหาทางแก้ไขตามแนวทางของแต่ละระบบต่างก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่

#3. ปัญหาข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 4 การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต และการกระจายสินค้าและบริการ โดยปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะประกอบด้วย 3 ปัญหา คือ

What : ผลิตอะไร (ตรงกับที่บอกว่า การเลือกผลิตสินค้าและบริการ)

How : ผลิตอย่างไร (ตรงกับที่บอกว่า การเลือกวิธีการผลิต)

For Whom : ผลิตเพื่อใคร (ตรงกับที่บอกว่า การกระจายสินค้าและบริการ)

#4. สถานการณ์ในข้อใดเป็นสถานการณ์ของการผลิตในระยะสั้น (Short run period) (A-Net 51) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 2 ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมายอดขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก นายอุทัยจึงตัดสินใจเพิ่มชั่วโมงทำงานของพนักงานให้สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก การผลิตระยะสั้น (Short run Period) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตได้เพียง ปัจจัยการผลิตประเภทผันแปร ซึ่งได้แก่ แรงงานและวัตถุดิบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตประเภทคงที่ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยประเภททุนและเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ได้ ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ที่สอดคล้องกับการผลิตระยะสั้นจึงตรงกับตัวเลือกที่ 2 เพราะจุดเน้น คือ แรงงาน

#5. ถ้าถั่วลิสงเป็นสินค้าด้อย (inferior good) หากรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดถั่วลิสงอย่างไร (O-Net 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 ราคาและปริมาณดุลยภาพจะลดลง ทั้งนี้เพราะ ตามหลักแล้ว Demand หรือความต้องการซื้อสินค้าด้อย (inferior good) จะแปรผกผันกับรายได้ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้ารายได้ผู้บริโภคมีต่ำ Demand ต่อสินค้าด้อยจะมีมาก แต่หากผู้บริโภคมีรายได้สูง Demand ต่อสินค้าด้อยจะลดลงต่ำลง

(สามารถดูกราฟประกอบคำอธิบายข้างต้นนี้ได้ในเฉลยละเอียด Answer Key E-1 นะครับ)

#6. บริษัท ก เป็นบริษัทหนึ่งในตลาดที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในประเทศไทย บริษัท ก ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด (สามัญ 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 5 ต้องใส่ใจกับการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ให้มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว ตลาดเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จัดอยู่ในประเภทตลาดผู้ขายน้อยราย โดยลักษณะสำคัญของตลาดประเภทนี้ คือ ลักษณะของสินค้าจะมีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันก็ได้ แต่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องหาวิธีสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น ราคา ปริมาณ รูปแบบของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด

#7. ข้อใดเป็นมาตรการทางการเงินที่เป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ (สามัญ 62) ***

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 5 ธนาคารกลางลดการขายสินเชื่อเพื่อการบริโภค โดยเครื่องมือนโยบายการเงินจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ นโยบายที่ใช้ควบคุมเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และนโยบายที่ใช้ควบคุมเชิงคุณภาพ (Qualiative Method) โดยมาตรการที่ใช้ในการควบคุมเชิงคุณภาพ ได้แก่ ควบคุมสินเชื่อเพื่อการบริโภค ควบคุมสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และการชี้นำหรือขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นกรณีเกิดเงินเฟ้อ แล้วธนาคารกลางเลือกลดการขายสินเชื่อเพื่อการบริโภค จึงตรงกับมาตรการทางการเงินที่ใช้ควบคุมด้านคุณภาพ

#8. ข้อความใดถูกต้อง (ต.ค. 41) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 3 ประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะมีดุลการชำระเงินเกินดุลได้ ถ้าดุลบัญชีทุนของประเทศนั้นเกินดุล เนื่องจากยอดรวมของบัญชีดุลการชำระเงินมองจากผลรวมระหว่างรายรับรายจ่ายของบัญชีเดินสะพัดกับบัญชีทุนรวมกัน หากรับมากกว่าจ่ายบัญชีดุลการชำระเงินจะเกินดุล แต่หากรับน้อยกว่าจ่ายบัญชีดุลการชำระเงินจะขาดดุล ในกรณีตามตัวเลือกที่ 3 นี้ คือ ดุลบัญชีทุนอาจมียอดเกินดุลสูงกว่าดุลบัญชีเดินสะพัด ท้ายที่สุดเมื่อรวมเป็นตัวเลขออกมาจึงไปส่งผลให้บัญชีดุลการชำระเงินรวมเกินดุล

(ยังมีเฉลยแบบหักล้างตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบนะครับ ถ้าอยากดูเพิ่มเติมไปที่หน้า Answer Key E-1 ได้เลยครับ)

#9. ข้อใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นครั้งแรก (O-Net 62) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 2 การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ / ให้มีการกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น / เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้เทียบได้วัตถุประสงค์ซึ่งปรากฎในตัวเลือกที่ 2 โดยเรื่องการพัฒนาที่รอบด้าน (ยั่งยืน) เป็นเรื่องที่ปรากฎในแผนฯ 7 นี้เป็นครั้งแรก

#10. พฤติกรรมของบุคคลใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (A-Net 50) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 2 นางจันชวนเพื่อนบ้านที่มีเวลาว่างมาร่วมกลุ่มกันสานกระบุงไม้ไผ่ส่งขายร้านค้าในเมืองและนำรายได้มาแบ่งปันกัน โดยพฤติกรรมตามตัวเลือกนี้สอดคล้องโดยตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่ความร่วมมือกันในชุมชน การแบ่งปัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การรู้จักสร้างผลผลิตของตนเอง ลดการพึ่งพา

(สามารถดูเหตุผลหักล้างตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบได้ที่หน้า Answer Key E-1 นะครับ)

Finish

Results

ไชโย! คะแนนการทดสอบในสาระเศรษฐศาสตร์ชุดนี้ของผู้เข้าทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% แล้วครับ ยังไงก็หมั่นเรียนรู้ทบทวนกันต่อไปหละ แล้วกลับมาทดสอบกันใหม่ครับ

If you like, please share this!

โอ้..แย่จัง คะแนนการทดสอบในสาระเศรษฐศาสตร์ชุดนี้ของผู้เข้าทดสอบยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ แต่อย่าเพิ่งท้อนะ… ลองกลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วกลับมาทดสอบใหม่ ต้องผ่านแน่นอนครับ

If you like, please share this!
If you like, please share this!