Quiz G-2

28
Created on

แบบทดสอบ สาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2

เคยลองถามตัวเองดูไหมว่า เรารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ หรือศาสตร์ที่บอกเล่าถึงพื้นที่ที่เราอาศัยกันอยู่ซึ่งเรียกว่าโลกนี้มากน้อยแค่ไหน มาทดสอบดูผ่านแบบทดสอบนี้กัน!

1 / 10

จากสารบัญระวางติดต่อแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จงบอกหมายเลขระวางที่ตำแหน่งหมายเลข 1 (สามัญ 62) **

2 / 10

การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ใช้แทนได้ด้วยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด *

3 / 10

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากแม่น้ำและเหมาะสำหรับกิจกรรมใด (มี.ค. 46) **

4 / 10

หากนักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองชายฝั่งที่อยู่ระหว่างอ่าวเบงกอลกับเมียนมา ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาใดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจอกับภัยจากพายุหมุนเขตร้อน ( O-Net 62) **

5 / 10

หากต้องการสร้างบ้านในพื้นที่โล่ง ในพื้นที่ตำแหน่งละติจูด 15 ํเหนือ ควรออกแบบให้ระเบียงใต้ชายคาอยู่ทิศใดของบ้าน จึงจะได้รับลมและแสงแดดได้ดีตลอดปี ***

6 / 10

การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยมีผลมาจากข้อใด (มี.ค. 48) *

7 / 10

ข้อใดคือสาเหตุและเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดซึ่งส่งผลให้มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวโลก **

8 / 10

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกด้วยการกระทำของมนุษย์ตามข้อใดส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวางมากที่สุด (สามัญ 61) **

9 / 10

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกในข้อใด ที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) *

10 / 10

แนวทางใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหยุดโลกร้อนในเชิงภูมิศาสตร์ (O-Net 61) **

Your score is

The average score is 19%

0%

If you like, please share this!