Quiz-G

ส่วนนี้เป็นส่วน Quiz ของสาระภูมิศาสตร์ นะครับ Quiz หรือแบบทดสอบ จะแบ่งเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งจะมี 10 ข้อ เหมือนๆ กันกับ Quiz ของสาระอื่นๆ เกณฑ์ในการผ่านแต่ละชุดอยู่ที่ 60% หรือ 6 ข้อ จาก 10 ข้อ ทำเสร็จแล้ว แล้วอยากได้เฉลยแบบละเอียด ก็ไปศึกษาต่อกันได้นะครับ ในหน้า Answer Key-G

แบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1

แบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2

แบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3

If you like, please share this!