Quiz H-1

#1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 3 จดหมายเหตุวันวลิตดยลักษณะสำคัญของหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ คือ หลักฐานที่สร้างหรือเกิดขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์ ยิ่งสามารถระบุชัดเจนเกี่ยวกับเวลาในการสร้างหรือจัดทำหลักฐานมากเท่าใด หลักฐานนั้นจะถูกจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นมากเท่านั้น และโดยมากแล้ว เกณฑ์ที่แบ่งหลักฐานเป็นชั้นต้น-ชั้นรอง นี้ มักใช้หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเทียบทุกตัวเลือก จดหมายวันวลิต ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายสมัยพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสมัยพระเจ้าปราสาททอง จึงเข้ากับลักษณะการเป็นหลักฐานชั้นต้นตามที่กล่าวมามากที่สุด สามารถดูรายละเอียดของเฉลยเพิ่มเติมได้ในหน้า Answer Key-H1 นะครับ

#2. รัชสมัยพระนางเอลิซาเบธที่ 1 (Elizabeth I) ซึ่งถือเป็นยุคทองในทุกๆ ด้านของอังกฤษ สามารถเทียบได้กับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยในช่วงเวลาใด ***

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 อยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. 1991-2172) โดยรัชสมัยของพระนางเอลิซาเบธที่ 1 อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1558-1603 เมื่อนำมาเปลี่ยนเป็น พ.ศ. จะได้เท่ากับ พ.ศ. 2101-2146 ดังนั้นจึงอยู่ในช่วงอยุธยาตอนกลาง (รัชสมัยพระมหาจักรพรรดิ-รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช)

#3. แนวความคิดใดที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกและถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยใหม่ของชาติยุโรป *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 1 แนวความคิดมนุษยนิยม เนื่องจากจุดร่วมที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือหลังการปฏิวัติก็ตาม (สมัยใหม่แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยใช้ C.18 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง) คือ ความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยใช้เหตุผล สติปัญญาของตนเอง ระยะแรก คือ การดึงอำนาจจากศาสนามาสู่กษัตริย์ ให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์มากกว่าจะมองที่ศาสนาเท่านั้น และระยะหลัง คือ พัฒนาสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองที่เน้นหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน มองที่สิทธิเสรีภาพของคนเป็นหลัก ให้ประชาชนเป็นผู้ปกครอง ตัดอำนาจศาสนาในลักษณะแบบเทวสิทธิ์ออกอย่างสิ้นเชิง

(สามารถอ่านเหตุผลหักล้างตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบได้ในหน้า Answer Key H-1 นะครับ)

#4. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการสำรวจทางทะเลในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 (O-Net 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 4 ชาร์ล มาร์เตล (Charles Martel) ได้รับชัยชนะเหนือชาวมุสลิมที่เมืองตูร์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยกลาง วีรกรรมที่ว่านี้เกิดในปี ค.ศ. 732 แต่โจทย์ถามผลจากยุคแห่งการสำรวจ C.15-16 ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงบ่งชัดเจนว่าไม่ใช่ผลแน่นอน

อ่านเฉลยละเอียดได้นะครับ ในหน้า Amswer Key H-1

#5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 (สามัญ 61) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียถูกโค่นล้มในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่ใช่เป็นสาเหตุ ทั้งนี้ภายหลังจากรัสเซียเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 นำไปสู่ปัญหาหลายๆ ด้าน ในประเทศ ซึ่งราชวงศ์โรมานอฟไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ ท้ายสุดจึงนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1917 และส่งผลให้ราชวงศ์โรมานอฟ ที่ปกครองรัสเซียมาอย่างยาวนานถูกโค่นล้มลง

(สามารถอ่านเฉลยละเอียด ซึ่งจะบอกถึงเหตุผลหักล้างตัวเลือกที่ไม่เป็นคำตอบให้ด้วย จากหน้า Answer Key H-1 นะครับ)

#6. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด (ต.ค. 46) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 ความสำคัญของการศึกษา ทั้งนี้เพราะ การศึกษา เป็นแนวคิดร่วมที่มีอยู่ทุกๆ สำนักความคิดของจีน เช่น

ขงจื๊อเน้นว่าการศึกษาจะขัดเกลาให้เราเป็นคนดี

เม่งจื๊อเน้นว่าคนเราแท้จริงเกิดมาดี แต่สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ การศึกษาเท่านั้นที่จะดึงพฤติกรรมมนุษย์ให้กลับมาดี

เล่าจื๊อ (ลัทธิเต๋า) เน้นว่า การศึกษามีความสำคัญแค่ควรเป็นการศึกษาสรรพสิ่งในระบบธรรมชาติ ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ไม่ฝ่าฝืนดิ้นรน

#7. โบราณสถานในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะแบบลพบุรี **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี

ศิลปะแบบลพบุรี เป็นรูปแบบศิลปะในยุคที่รัฐละโว้ (ลพบุรี) เป็นศูนย์กลางของอำนาจเหนือดินแดนบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 เนื่องจากรัฐละโว้ในช่วงนี้เชื่อมโยงความสัมพันธ์อาณาจักรเขมรที่เมืองพระนคร ด้วยเหตุนี้รูปแบบศิลปะของละโว้จึงมีความเกี่ยวข้องกับเขมรเป็นสำคัญ หลักฐานที่เป็นลักษณะเด่นของศิลปะของละโว้ (ศิลปะลพบุรี) ได้แก่ การสร้างองค์ปรางค์ ปราสาทหิน พระพุทธรูปปางนาคปรก

และเมื่อเทียบโบราณสถานจากตัวเลือกทุกตัวแล้ว ปราสาทเมืองสิงห์ จัดเป็นปราสาทหิน ลักษณะเฉพาะของศิลปะลพบุรีโดยปราสาทแห่งนี้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในเวลาใกล้เคียงกับพระปรางค์สามยอด ในเขตจังหวัดลพบุรี (ศูนย์กลางของรัฐละโว้)

(อ่านเหตุผลหักล้างตัวเลือกอื่นๆ ได้เพิ่มเติมในหน้า Answer Key H-1 นะครับ)

#8. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ (ต.ค.47) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบจากโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 3 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าว เรือสินค้าเข้าถึงสะดวก โดยอยุธยาตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยเท่าใดนัก ปัจจัยนี้จึงส่งผลให้อยุธยาได้เปรียบในเรื่องการค้ามากกว่าดินแดนอื่นในช่วงเวลานั้นมาก เพราะไม่เพียงควบคุมการค้าต่างชาติได้ แต่ยังคุมการค้าของดินแดนที่อยู่ด้านในเข้าไปได้อีกด้วย 

(อ่านเหตุผลหักล้างตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบได้ในหน้า Answer Key H-1 นะครับ)

#9. ข้อใดคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (O-Net 62) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 1 การสร้างจารึกวัดพระเชตุพน / การสงครามอนัมสยามยุทธ / การเปิดโรงพิมพ์หนังสือไทยของหมอบรัดเลย์ โดยทั้งสามเหตุการณ์นี้ล้วนเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

การสร้างจารึก เกิดขึ้นในช่วงปฏิสังขรณ์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2375 / การสงครามอนัมสยามยุทธ คือ สงครามระหว่างสยามกับญวน (เวียดนาม) เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2374-2388 / การเปิดโรงพิมพ์หนังสือไทยของหมอบรัดเลย์ เกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2379

#10. ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (สามัญ 62) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 วางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง โดยการวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง หมายถึง การวางแผนเศรษฐกิจจากภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะตามแนวคิดของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์แน่นอน แม้ในยุคจอมพลสฤษดิ์จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ลักษณะการทำแผน จะเป็นการวางร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน มิใช่ภาครัฐเป็นผู้ทำแต่เพียงฝ่ายเดียว

(อ่านเหตุผลหักล้างตัวเลือกอื่นๆ ได้เพิ่มเติมในหน้า Answer Key H-1 นะครับ)

Finish

Results

ฮูเล่..! คะแนนในแบบทดสอบสาระประวัติศาสตร์ชุดนี้ของผู้เข้าทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ ยังไงก็พยายามกันต่อไปนะครับ!

If you like, please share this!

ว้า… คะแนนของการทดสอบสาระประวัติศาสตร์ชุดนี้ของผู้เข้าทดสอบยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ แต่อย่าท้อไปนะ… ครั้งหน้ายังมี หมั่นทบทวนเนื้อหาและกลับมาทดสอบใหม่ รับรองผ่านแน่นอน

If you like, please share this!
If you like, please share this!