Quiz R-2

#1. คำสอนเรื่อง “อาศรม 4” สำคัญอย่างไร *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 ทำให้รู้ว่าชีวิตมีหน้าที่อย่างไรบ้าง โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของหลักอาศรม 4 คือ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นตามช่วงวัย เน้นให้ทราบว่าในแต่ละช่วงวัยของชีวิตมีหน้าที่อย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะกับช่วงวัย และยังถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่โมกษะ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนา

#2. ข้อใดแสดงพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า) ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ถูกต้อง (สามัญ 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 4 เหตุการณ์ตรัสรู้ = พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ, เหตุการณ์แสดงธรรมจักร = พระกรุณาคุณ

การตรัสรู้สื่อถึงพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่รอบรู้ถึงอริยสัจ จนสามารถเข้าถึงการหลุดพ้นได้ ในขณะที่ยังสื่อให้เห็นถึง พระวิสุทธิคุณ คือ ความบริสุทธิ์ สะอาดหมดจด จากอาสวะกิเลส แม้จะมีสิ่งกระแทกกระทั้นจากภายนอก แต่พระทัยของพระพุทธองค์ก็ยังบริสุทธิ์ มั่นคง ไม่แปรผัน จนสำเร็จการล่วงรู้ในอริยสัจได้

การแสดงธรรมจักร สื่อถึงพระกรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้า ที่มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้ล่วงรู้ในอริยสัจ และนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร (เวียนว่ายตายเกิด) ซึ่งก่อเกิดความทุกข์ให้กับสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จบ

#3. ในการมอบหมายงานที่ดีนั้น จะต้องมอบหมายให้ชัดลงไปว่า "ทำอะไร เพื่ออะไร และทำอย่างไร" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ข้อความนี้สอดคล้องกับสาระสำคัญในข้อใด (O-Net 61) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 4 โอวาทปาฏิโมกข์ เนื่องจากหลักธรรมนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

อุดมการณ์ 3 (อดทน / นิพพาน / ไม่ก่อเวร) ซึ่งเท่ากับหลักที่ว่า เพื่ออะไร 

หลักการ 3 (ทำความดี / ละเว้นความชั่ว / ทำใจให้ผ่องใส) ซึ่งเท่ากับหลักที่ว่า ทำอะไร

วิธีการ 5 (ไม่ว่าร้าย / ไม่ทำร้าย / สำรวมในมารยาทและศีล / ประมาณในอาหาร / อยู่ในที่อันสงบเงียบ / ประกอบความเพียรในการทำสมาธิ) ซึ่งเท่ากับหลักที่ว่า ทำอย่างไร

โดยโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับเหล่าสาวกที่เป็นพระอรหันต์ฟัง ภายหลังพระสงฆ์เหล่านี้กลับมาจากการเผยแผ่พุทธศาสนา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา

#4. เนื้อเพลงในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท (สามัญ 62) *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 1 “กบเอยทำไมจึงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด ท้องเอยทำไมจึงปวด ท้องเอยทำไมจึงปวด ที่ท้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบ ข้าวเอยทำไมจึงดิบ ข้าวเอยทำไมจึงดิบ ที่ข้าวมันดิบก็เพราะว่าฝนมันตก”

ทั้งนี้เนื่องจากสามารถแสดงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจน หลักธรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนสัมพันธ์กับเหตุปัจจัย หากดับเหตุได้ ผลก็จะดับไปด้วย โดยแก่นของหลักปฏิจจสมุปบาท คือ เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ 

#5. จากพุทธโอวาทที่พระพุทธเจ้า เคยกล่าวว่า รอยเท้าช้างเป็นยอดหรือใหญ่ที่สุดกว่ารอยเท้าของสัตว์ใดๆ รอยเท้าช้างจึงถือว่าเป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์ทุกชนิด พุทธโอวาทหากมองจากฉบับเต็ม พระพุทธเจ้ากำลังเปรียบคำว่ารอยเท้าช้างนี้กับหลักธรรมในเรื่องใด ***

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 อัปปมาทธรรม โดยเรื่องการใช้รอยเท้าช้างมาเปรียบกับหลักธรรมนี้ ปรากฎอยู่ในพุทธโอวาทซึ่งเขียนไว้ในพระไตรปิฎก ข้อความเต็ม คือ “รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด รอยเท้าช้างเรียกได้ว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นฉันนั้น”

ความไม่ประมาทหรือัปปมาทธรรม คือ การมีสติอยู่เสมอ เพื่อจะได้สร้างกุศลกรรม ให้เกิดขึ้น

สามารถอ่านเฉลยละเอียดได้ใน Answer Key R-2 นะครับ

 

#6. ใครควรได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาตามหลักสีลสิกขามากที่สุด (O-Net 62) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 ฟ้ามักพูดกับพ่อแม่ ครู และเพื่อนๆ ด้วยคำไม่สุภาพจนครูต้องตักเตือนบ่อยๆ โดยสีลสิกขาเป็นหนึ่งในหลักไตรสิกขาหรือการศึกษาตามแนวทางพุทธศาสนา สีลสิกขาจะมุ่งเน้นที่ควบคุมประพฤติหรือการกระทำเป็นหลัก ในกรณีตัวเลือกที่ 5 นี้ คือ การควบคุมในเรื่องของวาจา หากนำหลักอธิสีกขาไปโยงกับหลักอริยมรรค การพัฒนาตามตัวเลือกที่ 5 นี้ จะตรงกับ สัมมาวาจา หรือเจรจาชอบ

#7. การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับข้อใด *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างคน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการพัฒนาตามหลักทางพุทธศาสนาหรือแม้แต่การพัฒนาตามหลักการทั่วไป สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคนเพราะหากขาดการพัฒนาคนแล้ว การพัฒนาใดๆ ย่อมไม่มีทางประสบความสำเร็จ คนที่มีคุณภาพ ได้รับการศึกษา มีจริยธรรมที่ดีจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง ไปอย่างพอดี มีความเหมาะสม ยั่งยืน

#8. ความรักที่ศาสนาคริสต์สอนตรงกับข้อใดมากที่สุด (A-Net 51) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้จะตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 ข่มใจไม่โกรธรถคันหลังที่ตะโกนด่าเพราะเราขับช้า บอกตนเองว่าเขาไม่รู้ว่าเราเพิ่งหัดขับจึงด่า โดยตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ความรักจะแสดงออกผ่านความเมตตากรุณา ความเสียสละ และการให้อภัย โดยใน 3 ความหมายนี้ที่แสดงตรงกับความรักที่ศาสนาคริสต์สอนมากที่สุด คือ การให้อภัย ทั้งนี้เพราะการให้อภัยก็คือการแสดงออกถึงความรักความเมตตาวิธีหนึ่ง (รวมความหมายไปถึงการเสียสละ) หากเรายังคงโกรธเคือง เคียดแค้น ไม่ให้อภัย ก็ไม่มีทางที่เราจะเกิดความรักความเมตตาหรือการเสียสละใดๆ ได้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้เมื่อเทียบทุกตัวเลือก การกระทำในตัวเลือกที่ 5 ซึ่งสะท้อนการให้อภัยจึงตอบโจทย์เรื่องความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์ มากที่สุด

สามารถดูเหตุผลหักล้างตัวเลือกอื่นๆ ได้ผ่าน Answer Key R-2 นะครับ

#9. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม (ต.ค. 45) **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวันและวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อของผู้นับถือศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ ที่ว่าพระเจ้าสร้างโลก 5 วัน สร้างมนุษย์วันที่ 6 และวันที่ 7 เป็นวันหยุด ในศาสนายูดายวันหยุดนี้เรียกว่าวันสบาโต หมายถึงวันเสาร์ ส่วนศาสนาคริสต์คือวันอาทิตย์ในกรณีของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก 6 วัน วันที่ 7 สร้างมนุษย์ ไม่มีวัดหยุดเช่นเดียวกับศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตามชาวมุสลิมก็ได้กำหนดวันบริสุทธิ์ของเขา คือ วันศุกร์ ในวันนี้ชาวมุสลิมจะไปพบปะกันด้วยเครื่องแต่งกายที่สะอาด และมีการทำละหมาดครั้งใหญ่ที่มัสยิด

อ่านเหตุผลหักล้างตัวเลือกอื่นๆ ได้เพิมเติมในหน้า Answer Key R-2 ครับ

#10. ข้อใดแสดงหลักธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างศาสนาได้ถูกต้องและสอดคล้องกัน *

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 5 การแบ่งปันในศาสนาคริสต์ และซะกาตในศาสนาอิสลาม โดยหลักทั้งสองต่างสื่อถึงการให้ การลดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวของตัวเราเองลง การช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจกันในสังคมตามหลักนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสันติสุขให้เกิดกับสังคม

สามารถดูเหคุผลหักล้างตัวเลือกอื่นๆ ได้เพิ่มเติมผ่านหน้า Answer Key R-2 นะครับ

Finish

Results

ยินดีด้วย! คะแนนการทดสอบในสาระศาสนาชุดนี้ผ่านเกณฑ์ 60% แล้วครับ หมั่นทบทวนเนื้อหาอยู่เสมอ แล้วกลับมาร่วมทำแบบทดสอบกันอีกนะครับ

If you like, please share this!

เสียใจด้วย! คะแนนการทดสอบในสาระศาสนาชุดนี้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ แต่อย่าท้อไปนะ กลับไปทบทวนเนื้อหามากๆ โดยเฉพาะจุดที่เราทำพลาดไป แล้วกลับมาทดสอบกันใหม่ รับรองผ่านแน่นอนครับ

If you like, please share this!
If you like, please share this!