Quiz R-3

14
Created on

แบบทดสอบ สาระศาสนา ชุดที่ 3

ศาสนาเป็นเรื่องเข้าใจง่ายหรือยากนะ มาดูซิว่าเรารู้จริงเกี่ยวกับศาสนาไหมผ่านแบบทดสอบชุดนี้!

1 / 10

การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดู คืออะไร (ต.ค. 45) *

2 / 10

เศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรชายคนเดียว ด้วยความรักและความหวังในอนาคตของลูกจึงพยายามทุกวิธีเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่บุตรชายไม่รักดี มักไม่สนใจเรียน ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อน และแกล้งครูเป็นประจำจนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆ ทำให้ลูกชายเศรษฐีไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม ข้อใดที่ลูกชายเศรษฐีมีพร้อมสมบูรณ์ตามหลักการศึกษาในพุทธศาสนา (สามัญ 62) *

3 / 10

หากเราจะเปรียบเทียบการลั่นกลองรบเพื่อประกาศสงครามแผ่ขยายราชอาณาจักรออกไปของพระจักรพรรดิราช ซึ่งถือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับนักปกครองของอินเดียโบราณ กับเหตุการณ์ในพุทธประวัติแล้ว เราจะสามารถเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ใด **

4 / 10

หลังจากส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์ เหตุการณ์นี้จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด (สามัญ 61) *

5 / 10

นายแดงมุ่งมั่นทำงานขับรถขนส่งสินค้าด้วยความขยัน ไม่ย่อท้อ แม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตาม จนถึงเวลาสิ้นเดือน เขาได้รับเงินเดือนจากทางบริษัทมาจำนวน 20,000 บาท ใจหนึ่งก็อยากนำไปใช้จ่ายในครอบครัว อีกใจหนึ่งอยากนำไปลงทุนทำการค้าในหมู่บ้าน และใจหนึ่งอยากเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เขารู้สึกลังเลไม่รู้ว่าจะต้องใช้ทรัพย์เหล่านี้อย่างไร

หากนักเรียนเป็นนายแดงจะตัดสินใจแบ่งทรัพย์นี้อย่างไรตามหลักโภควิภาค (O-Net 62) **

6 / 10

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ขั้นต้นที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า 3 หมวดใหญ่ๆ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ถ้าต้องการศึกษาพระสูตรซึ่งประมวลหรือรวมคำสอนประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ เราควรศึกษาจากหมวดใด (สามัญ 59) ***

7 / 10

วันเทโวโรหณะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก เนื่องจากเหตุผลตามข้อใด (O-Net 61) **

8 / 10

คำว่า พระจิต ในหลักศาสนาคริสต์มีความหมายว่าอย่างไร (มี.ค. 43) *

9 / 10

มีคนทำมาร้ายเราอย่างไม่มีเหตุผล แล้วเราต่อสู้เป็นการตอบโต้ การกระทำข้อนี้ถือว่าผิดหลักศาสนาอิสลามหรือไม่ (มี.ค. 42) **

10 / 10

ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องใดมากที่สุด (มี.ค. 48) *

Your score is

The average score is 24%

0%

If you like, please share this!