Quiz-R1

#1. องค์ประกอบที่มีปรากฎอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด *

ศาสนพิธีและหลักคำสอน คือ คำตอบของโจทย์นี้ โดยทั้งสององค์ประกอบนี้พบได้ในทุกๆ ศาสนา หรือแม้แต่ลัทธิความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบเรื่อง หลักคำสอน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบทางศาสนาที่สำคัญสูงสุด

#2. ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด **

ตัวเลือกที่เป็นคำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 3 พรหมัน ช่วงที่ศาสนาพราหมณ์เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมจะอยู่ในยุคทรรศนะทั้ง 6 (อยู่ในช่วงกลางระหว่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดู) ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ศาสนาพราหมณ์สอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระประชาบดีหรือพระพรหม (พรหมัน) เทพเจ้าองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจสูงสุด (เรียกว่า อติเทพ หมายถึง เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีศักดานุภาพมากที่สุดเพียงองค์เดียว) แนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องโดยตรงกับปรัชญาอุปนิษัทซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาที่แสดงถึงเป้าหมายสูงสุดของศาสนา คือ โมกษะ ที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนเกิดจากพรหมัน (หรือปรมาตมัน) และท้ายสุดต้องกลับไปรวมกับพรหมัน สิ่งแท้จริงเพียงสิ่งเดียวสำหรับชาวฮินดู

#3. การกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา (สามัญ 61) ***

ข้อนี้ตอบ มีความอดทนบากบั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อ โดยเรื่องนี้สัมพันธ์โดยตรงกับอุดมการณ์เผยแผ่พุทธศาสนา 4 ข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศพร้อมกันกับ การแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา อุดมการณ์ที่ว่านี้ คือ ขันติหรือความอดทนอดกลั้น

(ดูเฉลยละเอียดกว่านี้ได้ในหน้า Answer Key R-1 นะครับ)

#4. วิธีการเลือกโหวตคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับวิธีการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ในการบริหารและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาวิธีใด (Onet 62) **

คำตอบของโจทย์นี้ คือ เยภุยยสิกา โดยเนื้อหาเรื่องนี้เป็นไปตามพระวินัยปิฎก เยภุยยสิกา แปลว่า การระงับด้วยถือเสียงข้างมาก โดย เยภุยยสิกา ถือเป็น 1 ใน 7 วิธีในการระงับข้อพิพาทตามพระธรรมวินัย ซึ่งเรียกว่า อธิกรณสมถะ

(ดูเฉลยละเอียดได้ในหน้า Answer Key R-1 นะครับ)

#5. ถ้าการเปล่งอาสภิวาจาคือการประกาศอิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วการประกาศอิสรภาพนี้ได้กลายเป็นจริงได้ในเหตุการณ์ใด (สามัญ 62) **

คำตอบของโจทย์นี้ คือ การตรัสรู้ของเจ้าชายสิตธัตถะ โดยอาสภิวาจา เป็นวาจาที่พระพุทธเจ้า เปล่งออกมาในตอนที่พระพุทธองค์ประสูติครั้นยังเป็น เจ้าชายสิตธัตถะ “เราเป็นผู้เลิศของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลก นี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป” ทั้งนี้หากพิจารณาตามคำในข้อความดังกล่าว แล้วไปเชื่อมโยงกับ จุดสำคัญที่โจทย์ถาม คือ เป็นจริงเมื่อใด คำตอบต้องเป็น การตรัสรู้ เพราะหมายถึง การที่เจ้าชายสิตธัตถะได้รู้แจ้งในความจริงของสรรพสิ่งแล้ว คือ เข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสากลจักรวาล โดยใช้สติปัญญาและความสามารถของตน ไม่ผ่านการดลบันดาลใดๆ จากเทพเจ้า นั่นหมายความว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเข้าถึงอิสรภาพนี้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรต่างๆ

(ดูเฉลยละเอียดในหน้า Answer Key R-1 นะครับ)

#6. ความทุกข์ในพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไร (ต.ค. 43) **

คำตอบของโจทย์นี้ คือ สรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ซึ่งตรงตามหลัก ทุกขัง ในหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์ หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติของสรรพสิ่ง แต่เพราะคนเรายึดติดกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆ ชีวิตของเราจึงเป็นทุกข์

(ติดตามเฉลยละเอียดได้ในหน้า Answer Key R-1 นะครับ)

#7. ข้อใดสัมพันธ์กับพระนาคเสนเถระ *

คำตอบของโจทย์นี้ ตรงกับ ตัวเลือกที่ 2 ฉลาดและมีไหวพริบในการสนทนาทางธรรม โดยพระนาคเสน คือ ผู้สนทนาธรรมกับพระยามิลินท์ ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งเมืองสาคละ แม้คำถามที่พระยามิลินท์ถามจะเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งทางพุทธศาสนา แต่พระนาคเสนก็สามารถตอบได้ฉาดฉานทุกปัญหา จนพระยามิลินท์ชื่นชมและเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนา ประกาศพระองค์นับถือพุทธศาสนาและสร้างวิหารถวายพระนาคเสนชื่อว่า “มิลินทวิหาร”

#8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการตรงกับข้อใดมากที่สุด *

คำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 1 เป็นความคิดเพื่อกำจัดอวิชชาและตัณหา โดยโยนิโสมนสิการ หมายถึง อุบายคิดอันแยบคาย เน้นการคิดเพื่อมองหาสาเหตุของปัญหา และดับปัญหานั้นๆ ที่ต้นเหตุของมัน ซึ่งตามหลักพุทธศาสนาแล้ว มองว่า ปัญหาใดๆ ล้วนแต่เกิดจาก อวิชชาหรือความไม่รู้ และตัณหาหรือความทะยานอยาก หากละ 2 สิ่งได้ ก็จะกลายเป็นผู้คิดเป็น เกิดปัญญาในบุคคลผู้นั้น

#9. พิธีกรรมใดที่พระเยซูทรงได้รับมาจากนักบุญในศาสนายูดาห์ **

คำตอบของโจทย์นี้ตรงกับ ตัวเลือกที่ 1 ศีลล้างบาป โดยพระเยซูทรงรับบัพติศ หรือศีลล้างบาป จากยอห์นผู้ให้บัพติศมา (John the Baptist) ในขณะที่ท่านอายุได้ 30 ปี ยอห์นผู้นี้ท่านเป็นนักเทศน์ชาวยิว และภายหลังได้รับการยกย่องเป็นนักบุญของศาสนาคริสต์ ในประวัติของศาสนาคริสต์ ท่านมีศักดิ์เป็นญาติพระเยซู

#10. ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมุสลิมบูชาเครื่องรางของขลัง *

คำตอบของโจทย์นี้ คือ ตัวเลือกที่ 4 เพราะเป็นการ “ตั้งภาคี” เสมอกับพระอัลลอฮ์ โดยในศาสนาอิสลามเชื่อว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เกิดจากการสร้างของพระเจ้า (พระอัลลอฮ์) ดังนั้นมุสลิมจึงไม่ควรยกสรรพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเสมอเหมือนหรือเท่ากับพระองค์

Finish

Results

ยินดีด้วยครับ คะแนนการทดสอบในสาระศาสนาชุดนี้ผ่านเกณฑ์ 60% แล้ว ยังไงก็หมั่นทบทวน เรียนรู้กันอยู่เสมอ แล้วมาร่วมทำแบบทดสอบกันอีกนะครับ

If you like, please share this!

เสียใจด้วยครับ คะแนนการทดสอบในสาระศาสนาชุดนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะครับ แต่อย่าท้อไปนะ หมั่นทบทวนโดยเฉพาะจุดที่เราผิดพลาด แล้วมากลับมาทดสอบกันอีก รับรองผ่านแน่นอนครับ

If you like, please share this!
If you like, please share this!